برنامه دیدار اولیا با دبیران

با سلام 

والدین گرامی می توانند بر اساس برنامه اعلامی جهت اطلاع از وضعیت درسی فرزندشان و صحبت با دبیران محترم در دبیرستان حضور یابند . خواهشمند است برای حضور در دبیرستان تاریخ و ساعت اعلامی را مدنظر قرار دهید . 

با تشکر

برنامه زمانی جلسات دیدار با اولیا و برنامه ریزی سایر برنامه های اجرایی دبیرستان در سال تحصیلی 1403-1402
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول بیرجند
ردیفنام و نام خانوادگی دبیرانروز حضورساعت حضوردرس مربوطهتاریخ حضور (جلسه1)تاریخ حضور (جلسه2)تاریخ حضور (جلسه3)تاریخ حضور (جلسه4)تاریخ حضور (جلسه5)تاریخ حضور (جلسه6)
1حسین کاوسیشنبه9-10:30شيمي  1402/08/27 1402/09/25 1402/11/28 1402/12/19 1403/01/25 1403/02/22
2محمد ضیاءشنبه12:30-14پیام های آسمان 1402/08/27 1402/09/25 1402/11/28 1402/12/19 1403/01/25 1403/02/22
3محسن کاهنییک شنبه7:30-9ریاضی هشتم 1402/08/28 1402/10/03 1402/11/29 1402/12/20 1403/01/26 1403/02/23
4محمد هادی توحیدی گل یک شنبه11-12:30 فیزیک هفتم 1402/08/28 1402/10/03 1402/11/29 1402/12/20 1403/01/26 1403/02/23
5محمد رضا رسولییک شنبه11-12:30فیزیک نهم 1402/08/28 1402/10/03 1402/11/29 1402/12/20 1403/01/26 1403/02/23
6علی سنجریدوشنبه7:30-9ادبیات فارسی هفتم 1402/08/29 1402/09/27 1402/11/23 1402/12/21 1403/01/27 1403/02/24
7محسن چکی دوشنبه7:30-14تربیت بدنی  1402/08/29 1402/09/27 1402/11/23 1402/12/21 1403/01/27 1403/02/24
8علیرضا تنهائی دوشنبه11-12ریاضی نهم 1402/08/29 1402/09/27*** 1402/12/21 1403/01/27 1403/02/24
9محمد رفیعیانسه شنبه7:30-9مطالعات اجتماعی هشتم و نهم 1402/08/16 1402/09/21 1402/11/17 1402/12/15 1403/01/21 1403/02/18
10مهران حمیدیانسه شنبه9:30-11کاروفناوری 1402/08/30 1402/09/28 1402/12/01 1402/12/22 1403/01/28 1403/02/25
11 علیرضا سالاری سه شنبه9:30-11 فرهنگ وهنر 1402/08/30 1402/09/28 1402/11/24 1402/12/22 1403/01/28 1403/02/25
12ابوالفضل عبداله زادهسه شنبه10-11:30ریاضی هفتم 1402/08/30 1402/09/28 1402/11/24 1402/12/22 1403/01/28 1403/02/25
13عبدالحمید جوانسه شنبه11-12:30شیمی هشتم و نهم 1402/08/30 1402/09/28 1402/11/24 1402/12/22 1403/01/28 1403/02/25
14علیرضا عبداللهیچهارشنبه7:30-9ادبیات فارسی 1402/08/24 1402/09/29 1402/11/25 1402/12/23 1403/01/29 1403/02/26
15 احمد زرع کار چهارشنبه9:30-11 مطالعات اجتماعی 1402/08/24 1402/09/29 1402/12/02 1402/12/23 1403/01/29 1403/02/26
16 مسلم قوی چهارشنبه11:30-13 ادبیات فارسی هشتم 1402/08/24 1402/09/29 1402/11/25 1402/12/23 1403/01/29 1403/02/26
17امان اله ابراهیمیچهارشنبه12:30-14زیست شناسی نهم 1402/08/24 1402/09/29 1402/11/25 1402/12/23 1403/01/29 1403/02/26
18محمد زهرائی نسبچهارشنبه13-14:15قرآن- عربی هفتم * 1402/09/29 1402/11/25 1402/12/23 1403/01/29 1403/02/26
19محمد جلیل زارعیپنج شنبه7:30-9زبان انگلیسی** 1402/09/30 1402/11/26 1402/12/24 1403/02/01 شنبه  - ساعت 9 الی 10 صبح 1403/02/27
20علیرضا تواضعی نژادپنج شنبه7:30-9عربی هشتم ونهم 1402/08/25 1402/09/30 1402/11/26 1402/12/24 1403/01/30 1403/02/27
21محمود سالاریپنج شنبه7:30-9دفاعی وتفکر 1402/08/25 1402/09/30 1402/11/26 1402/12/24 1403/01/30 1403/02/27
22حسین بهدانیپنج شنبه7:30-9زیست شناسی هفتم و هشتم 1402/08/25 1402/09/30 1402/11/26 1402/12/24 1403/01/30 1403/02/27
23 امیرمحمد عالیشان پنج شنبه7:30-9 زبان انگلیسی 1402/08/25 1402/09/30 1402/11/26 1402/12/24 1403/01/30 1403/02/27
24فرشید جعفری پنج شنبه7:30-9قرآن 1402/09/09 1402/09/30****** 1403/01/30 1403/02/27

گزارش ترافیک