برگزیدگان مرحله اول هفتمین کارسوق مهندسی ژنتیک

نتایج مرحله اول هفتمین کارسوق مهندسی ژنتیک به شرح جدول زیر می باشد . به منتخبین این آزمون و خانواده های محترم این دانش آموزان عزیز تبریک عرض می کنیم .

 برگزیدگان آزمون هفتمین کارسوق مهندسی ژنتیک ( مرحله اول )
سال تحصیلی 1403-1402
ردیفنام گروهنام و نام خانوادگیپایه
1بیوفیسشایان هاونگینهم
2بیوفیسطه یوسفینهم
3بیوفیسحسین یوسفینهم
4بیوفیساحسان كدخدانهم
5دانشمحمدمعين ميرصادقيهفتم
6دانشسيدكسري موسوي نژادهفتم
7دانشمحمدپارسا آريانژادهفتم
8دانشامیدرضا ایزدمهرهفتم
9Opalعلیرضا چاچینهم
10Opalخالد رضائینهم
11Opalابوالفضل كدخدانهم
12غزه فی قلبیسوشیانس حیدرنیانهم
13غزه فی قلبیحسین عنایتینهم
14غزه فی قلبیامیرحسین جعفری بجدنهم
15ابوریحاناحسان عباسیهشتم
16ابوریحانامیرعلی یوسفیهشتم
17ابوریحانسبحان خواجوی فورگهشتم
18ابوریحانعرفان ایزدیهشتم

گزارش ترافیک