منتخبین مرحله دوم کارسوق مهندسی ژنتیک

نتایج برگزیدگان نهایی ایده های منتخب کشوری در هفتمین کارسوق مهندسی ژنتیک به شرح جدول زیر می باشد . به برگزیدگان این آزمون و خانواده های محترم این دانش آموزان عزیز تبریک عرض می کنیم . گروه های برگزیده برای شرکت در دوره آموزش حضوری که در بهمن ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد گردید آمادگی داشته باشند .

اعلام نتایج برگزیدگان مرحله نهایی هفتمین کارسوق مهندسی ژنتیک ( مرحله دوم )
سال تحصیلی 1403-1402
ردیفنام گروهنام و نام خانوادگیپایه
1بیوفیسشایان هاونگینهم
2بیوفیسطه یوسفینهم
3بیوفیسحسین یوسفینهم
4بیوفیساحسان كدخدانهم
5Opalعلیرضا چاچینهم
6Opalخالد رضائینهم
7Opalابوالفضل كدخدانهم

گزارش ترافیک