ثبت نام ششمین جشنواره ملی فردوسی

شــﺮکت کنندگان ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ کﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ بیشتر ،ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻱ ﺫکر شده، ﻣﻄﺎﺑﻖ شیوهﻧﺎﻣة ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ، ﺗﺎ پایان ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ1۴۰2 ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖﻭﺑگاﻩﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻲ   https://ferdowsi.sampad.gov.ir    اﻗﺪﺍﻡکﻨﻨﺪ.

دریافت شیوه نامه جشنواره فردوسی
 

گزارش ترافیک