اصلاحیه برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 1403 – 1402

اصلاحیه برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 1403 – 1402

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بیرجند دوره اول

 

تاریخ

ایام هفته

پایه هفتم

ساعت 8:00

پایه هشتم

ساعت 8:00

پایه نهم

ساعت 10:30

29/2/1403

شنبه

زیست

زیست

---

30/2/1403

 یک شنبه

قرآن

قرآن

قرآن

6/3/1403

 یک شنبه

فیزیک

فیزیک

علوم تجربی *

8/3/1403

سه شنبه

فارسی

فارسی

فارسی *

10/3/1403

پنج شنبه

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

13/3/1403

 یک شنبه

ریاضی

ریاضی

ریاضی *

17/3/1403

پنج شنبه

عربی

عربی

عربی

20/3/1403

 یک شنبه

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

22/3/1403

سه شنبه

پیام های آسمانی

پیام های آسمانی

پیام های آسمانی

24/3/1403

پنج شنبه

شیمی

شیمی

آمادگی دفاعی

27/3/1403

یک شنبه

املای فارسی

املای فارسی

املای فارسی

29/3/1403

سه شنبه

نگارش

نگارش

نگارش

 

توجه:

  1. ساعت شروع فرآیند امتحان در  پایه های هفتم و هشتم ساعت 7:30 و  پایه نهم 10:00 می باشد.
  2. ساعت شروع آزمون در  پایه های هفتم و هشتم ساعت 8:00 و  پایه نهم  10:30   است.
  3. امتحانات پایه نهم به صـورت هماهنـگ اسـتانی و مطابق با آیین نامه و دسـتورالعمل هـای مربوطـه برگزار می شود.
  4. در پایه نهم سه درس فارسی، علوم تجربی و ریاضی به صورت هماهنگ کشور ی می باشد .
  5. دانش آموزان عزیز  30 دقیقه قبل از شروع امتحان در آموزشگاه حضور داشته باشید و پس از پایان امتحان بلافاصله آموزشگاه را ترک نمایید.
  6. همراه داشتن هر گونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی ( تلفن همراه , ساعت هوشمند و ... ) و دستگاههای حافظه دار در جلسه امتحان تخلف محسوب می گردد.

گزارش ترافیک